ANASAYFA RİSALE-İ NUR

RİSALE-İ NUR

ONSEKİZİNCİ LEM’ADA GEÇEN Hz. ALİ’NİN KERAMETLERİ

REM
0
0
10.38K
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Mucize ve Kerametin inkar edildiği bir zamanda Peygamberimizin (asm) 300’den fazla mucizesini ortaya koyan “Mucizat-ı Ahmediye Risalesi”ni yazıp münkirleri susturduğu gibi “Keramet-i Aleviye” ve “Keramet-i Gavsiye Risaleleri”ni yazarak evliyayı ve kerametlerini inkar edenleri susturmuştur. Keramet-i Aleviye olan Onsekizinci Lem’a’da Bediüzzaman Hz. Ali’nin (ra) “Kaside-i Ercuze” ismi ile nazmettiği kasidesinde geleceğe ait […]

DUANIN ÖNEMİ VE KABUL ŞARTLARI

REM
0
0
3.13K
DUANIN ÖNEMİ VE KABUL ŞARTLARI   Dua tüm ibadetlerle ilgilidir. Müminin silahıdır ve hâlis bir imanın neticesidir. Duada dil ve kalb muvafakati, beraberliği bulunmalıdır. Gafil bir kalple yapılan dua Allah katında makbul olmaz. Allah gafil bir kalple yapılan duaya sevap verir; ama kabul ederek aynı matlubu vermez. Duanın kabul edilmesinin birinci şartı helal yemektir. Ayrıca […]

MEŞVERETİN SEVABI VE FAZİLETİ

REM
0
0
898
MEŞVERETİN SEVABI VE FAZİLETİ   Meşveretle ameller çoğalır, yayılır, sirayet eder yüz ve bin ve binler olur. Meşverete katılanların ve meşveretten çıkan kararlara sahip çıkıp destekleyenlerin sevabı büyük olduğu gibi, meşvereti ve seçimi siyasi emellerine alet edip menfaat ve siyasetin aleti yapanların günahı da bir kalmaz, sirayet eder, binler derece artar. Bediüzzaman bunu şöyle izah […]

ŞERH-İZAH VE TANZİM

M. Ali KAYA Bediüzzaman hazretleri “Ulum-u İmaniye cihetiyle bundan sonra ehl-i ilmin yapacağı iş, “Sözlerin şerhleri, izahları ve tanzimleridir” (Mektubat, 2004, s. 725) buyurmaktadır. Çünkü Bediüzzaman iman ile ilgili bütün meseleleri halletmiş ve Kur’an-ı Kerimdeki inanç ile ilgili hususları tam olarak izah etmiştir. Bundan fazlası olmaz. Olursa imandan uzaklaşma olur. Bu da insanı dalalete götürür. […]

SADELEŞTİRME!

M. Ali KAYA Risale-i Nurlar ilham ve sünühat olarak Bediüzzaman tarafında te’lif edilmiş ve katiplere sür’atle söylenerek yazılmış Kur’ân-ı Kerimin bir mu’cize-i maneviyesi ve asrımıza ve bundan sonraki asırlara hitap eden bir tefsiridir.   Bediüzzaman “Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür, derse müştak yeni kardeşlerimize güzelce ders verir. Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak […]

RİSALE-İ NUR’UN YAZILMASI VE NEŞRİ

Bediüzzaman Hazretlerinin vilâyât-ı şarkiyeden Garbî Anadolu’ya nefyedilmesi, Risale-i Nur’un zuhuru, telif ve neşri   Van’da, mezkûr mağarada yaşamakta iken, şarkta ihtilâl ve isyan hareketleri oluyor. “Sizin nüfuzunuz kuvvetlidir” diyerek yardım isteyen bir zatın mektubuna, “Türk milleti asırlardan beri İslâmiyete hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılınç çekilmez. Siz de çekmeyiniz; teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Millet, […]

RİSALE-İ NUR HİZMETİNİN ÖNEMİ

Adıyaman’dan Fuat Korkmaz: “Risâle-i Nûr’un ehemmiyetinden bahseder misiniz?”

Risâle-i Nûr, Kur’ân’ın asrımızı kucaklayan aydınlığıdır. Dayandığı nokta, bağlandığı ip, doğrudan doğruya Kur’ân’dır. Kur’ân’ın asrımızı şemsiyesi altına alan ışığı, Risâle-i Nûr ile tezâhür etmiştir. Meseleyi, değişik cihetlerden ele alalım: 1- Kur’ân’ın yorumu açısından: Risâle-i Nûr, bizi Kur’ân’ın beşer üstü, dünya üstü, kâinât üstü, madde ötesi mânâsına ve hak […]

RİSALE-İ NUR’DAN SİYASÎ ÖLÇÜLER

“Taallüm-ü siyaset, siyaset değildir.”   “Hürriyetin şe’ni odur ki, ne nefsine ne gayriye zararı olmasın.”   “Birbiriyle boğuşanlar müspet hareket edemezler.”   “Menfaat üzerine dönen siyaset canavarıdır.”   “Birisinin hatasıyla başkası, partisi, kavmi ve kabilesi, annesi ve babası mes’ul olmaz. Suç işleyenindir.”   “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” hadisinin sırrıyla, Şeriat âleme gelmiş, ta istibdadı […]

RİSALE-İ NUR NEDİR?

  Risâle-i Nur, Kur’ân’ın Î’câzını gösteren bir tefsirdir.   Risale-i Nurlar I. ve II. Dünya Savaşı sonunda değişen dünyada ideolojilerin, faşizmin, ırkçılığın, komünizmin ve sekülerizmin inancı kabul etmeyen ve dünya hayatını esas alan sistemleri içinde “İman Davası”nı savunma misyonunu üstlenen bir “Kur’an Tefsiri”dir. Bediüzzaman hazretleri “Eski Harb-ı Umûmiden evvel ve evâilinde, bir vâkıâ-ı sâdıkada görüyorum […]

NURCU KİME DENİR?

Ahir zamanın Kur’ân’dan dersini alan ihlaslı müslümanına NURCU denir. İhlaslı bir müslüman: Azam mahlukata ibadete tenezzül etmez ve Cennet gibi azam menfaat bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Mütevazii, halim selimdir. Allah’tan başkasına tezellül etmez. Fakir ve zayıftır, zaafını ve fakrını bilir; fakat dini, imanı ve Allah’a güveni ile güçlü ve zengindir. […]