ANASAYFA YARIŞMALAR YARIŞMA SORULARI RİSALE-İ NUR BİLGİ YARIŞMASI
RİSALE-İ NUR BİLGİ YARIŞMASI

RİSALE-İ NUR BİLGİ YARIŞMASI

14.45K
3

SÖZLER 2015 ELEME SORULARI

 

SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI DİKKATLE OKUYUNUZ

 1. Risale-i Nur’da Sözler Testi için verilen toplam cevaplama süresi 60 dakikadır (1 saat).
 2. Risale-i Nur’da Sözler Testinde 50 soru vardır.
 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
 4. Test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısı, o testle ilgili puanınız olacaktır. (Yanlış cevapların puanınız üzerinde tesiri olmayacaktır.)

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

 1. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek cevap kâğıdı üzerinde doldurmanız gereken alanları eksiksiz doldurunuz.
 2. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılmalıdır.
 3. Cep telefonu gibi haberleşme araçlarıyla sınava girmek kesinlikle yasaktır.
 4. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 60 dakikadır (1 saat). Sınavın ilk 30 dakikası içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Sınavın ilk 20 dakikasından sonra da hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Sınav süresi bittiğinde sadece cevap kâğıtları görevliler tarafından toplanacaktır. Soru kitapçıkları adayda kalabilir.
 5. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
 6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi gibi şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

 

02 MAYIS 2015

 

 1. Ölümle sonuçlanan bir kazadan sonra, ölen adam hakkında, “kaza olmasa ölüp ölmeyeceği bizce meçhul”  diyerek değerlendirme yapan mezhep aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. Maturidiye mezhebi
 2. Eş’ariye mezhebi
 3. Ehl-i sünnet mezhebi
 4. Batıniye mezhebi

 

 1. Bediüzzaman “Cenâb-ı Hakka vâsıl olacak tarîkler pek çoktur. Bütün hak tarîkler Kur’ân’dan alınmıştır. Fakat tarîkatlerin bâzısı bâzısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli oluyor. O tarîkler içinde, kâsır fehmimle Kur’ân’dan istifade ettiğim” yol diyerek tanımladığı kavramlar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. Terk-i Dünya, Terk-i Ukba, Terk-i terk
 2. Acz, fakr, şefkat ve tefekkür
 3. Naşirler, Erkanlar, Haslar
 4. Dost, Kardeş, Talebe

 

 1. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Mülk ve melekut alemi ile ilgili olarak yanlış bir ifade vardır?
 1. Mülk ciheti güzel, çirkin, hayır, şer gibi emirlerin mahallidir.
 2. Mülk cihetinde yaratıcı sebepleri kudretine perde yapmıştır.
 3. Melekutiyet ciheti vasıtasız kendi Halıkına müteveccihtir. ,
 4. Mülk cihetinde her şey hüsün sahibidir

 

 1. Aşağıdaki şıklardan hangisinde “Sani-i Hakimin insanın eline emanet olarak” verdiği “rububiyetin sıfat ve şuunatının hakikatlerini tanıttıracak evsafı rububiyet” ve “şunuat-ı uluhiyeti bildirecek” olan duygu doğru olarak verilmiştir?
 1. Hürriyet
 2. Serbestiyet
 3. Enaniyet
 4. Malikiyet

 

 1. Bediüzzaman “Dehriyyun , maddiyun , tabiiyyunun” sapık fikirlerini hangi kuvveyi yanlış kullanmalarına bağlı olarak açıklamıştır?
  1. Kuvve-i şeheviye
  2. Kuvve-i akliye
  3. Kuvve-i gadabiye
  4.Kuvve-i şamme

 

 1. Otuzuncu Sözde “Aczini bilip Kudret-i ilahiyeye iltica, zaafını görüp Kuvvet-i ilahiyeye istinad , fakrını görüp Rahmet-i ilahiyye itimat , ihtiyacını görüp gına-i ilahiyeden istimdat , kusurunu görüp aff-i ilahiye istiğfar , naksını görüp kemal-i ilahiye tesbihhan” olarak anlatılan meslek aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak veriliştir?
 1. Silsile-i nübüvvet
 2. Silsile-i felsefe
 3. Silsile-i akıl
 4. Silsile-i kalp

 

 1. Otuz Üçüncü söz On Birinci pencereye göre “Bütün ervâh ve kulûbun dalâletten neş’et eden ızdırâbât ve keşmekeş ve ızdırâbâttan neş’et eden mânevî elemlerden kurtulmaları” çaresi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. Birtek halık-ı tanımakla
 2. Gaflete sebep olan haletten tecerrüd etmekle
 3. Sarhoşluktan vaz geçmekle
 4. Aklı Tenvim edip uyutmakla

 

 1. “Arz gibi ağır bir cisim, fenninizce, hareket-i senevisiyle bir dakikada takriben yüz seksen sekiz saat mesafeyi keser, takriben yirmi beş bin senelik mesafeyi bir senede kat ediyor. Acaba şu muntazam harekatı ona yaptıran ve bir sapan taşı gibi döndüren bir Kadir i Zülcelal bir insanı arşa getiremez mi?”

 

Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Mirac-ı Nebi
 2. Tayy-ı mekan
 3. Bast-ı zaman
 4. Mürur-u zaman

 

 1. “Avrupa bir İslam Devletine, Osmanlı da bir Avrupa Devletine hamiledir. Bir gün gelip doğuracaklardır.”

Yukarıdaki cevap için sorulacak en doğru soru hangisidir?

 1. İslam Devletini kim doğuracaktır?
 2. Avrupa Müslüman olacak mıdır?
 3. Avrupa mı Osmanlıyı doğuracak yoksa Osmanlımı Avrupayı?
 4. Avrupa ve Osmanlı hakkındaki fikriniz nedir?

 

 1. Kur’an’ın kendine özgü bir şekilde düzgün, kusursuz, tam yerinde ve güzel söz  söylemesi hangi yönünü göstermektedir?
 1. Belağat-ı Kur’aniye
 2. Fesahat-ı Kur’aniye
 3. Cezalet-i Kur’aniye
 4. İ’cazat-ı Kuraniye

 

 1. Cenab-ı hak hangi peygamberin  kavmi için semavat ve arz vazifelerini yaptıktan sonra ‘’ Ey arz suyunu yut ,ey sema dur işin bitti.’’(Hut Suresi 44) şeklinde hitapta bulunmuştur?
 1. Kavm-i Hut
 2. Kavm-i Nuh
 3. Kavm-i Salih
 4. Kavm-i Lut

 

 1. “Evet, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilâçlar tebeddül eder; öyle de, asırlara göre şeriatlar değişir, milletlerin istidadına göre ahkâm tahavvül eder. Çünkü ahkâm-ı şer’iyenin teferruat kısmı ahval-i beşeriyeye bakar, ona göre gelir, ilâç olur.”

 

Bediüzzaman yukarıdaki cümleyi hangi İslamî meseleyi izah ederken temsil olarak getirmiştir?

 

 1. Ahkâm-ı şer’iyenin değişebilirliğini göstermek
 2. Mezheplerin oluşma sebebi
 3. Ahkâm-ı şer’iyenin değişmezliğini göstermek
 4. Ahval-i beşeriyeye göre hüküm verildiğinin işareti olarak

 

 1. Cüz-i ihtiyarinin ussül esası olan insandaki meyelan’a maturidi mezhebinin bakışı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. Emr-i itibari olarak
 2. Emr-i istihbabi olarak
 3. Emr-i nazari olarak
 4. Emr-i hakiki olarak

 

 1. Yirmi Altıncı sözde “dest-i kudret, kalem-i kaderiyle insanın sahife-i a’mâlinden küçük bir senet istinsâh ederek, insanın eline verip, dimâğının cebine koymuş. Tâ, muhasebe vaktinde, onunla hatırlatsın; hem, tâ mutmaîn olsun” diyerek tanımlanan kuvve aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. Kuvve-i hayaliye
 2. Kuıvve-i müfekkire
 3. Kuvve-i hafıza
 4. Kuvve-i zaika

 

 1. Bediüzzaman Yirmi Yedinci Sözde“Mesail-i diniyeden olan içtihat kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani var” demiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu manilerden biri değildir?
 1. Münkerât zamanı olması
 2. Risale-i Nur o yolu kapatmıştır.
 3. Âdât-ı ecânibin istilâsı olması
 4. Bid’aların kesreti vakti olması

 

 1. Aşağıdaki şıklardan hangisinde “Kur-an gibi bir üstad-ı ezeliyem varken başka bürhan aramak aklıma zaid görünür Ben onlardan ne kadar aşağı isem onların üstadı dahi benim üstadımdan bin defa aşağıdır üstadımın himmetiyle onları gark eden madde ayağımı’da ıslatamadı” diyerek felsefecilere meydan okuyan âlim doğru olarak verilmiştir?
 1. İmam-ı Rabbani
 2. İmam-ı Gazali
 3. İmam-ı Maturidi
 4. Bediüzzaman Said Nursi

 

 1. Risale-i Nur Külliyatında “nakkaş-ı ezelinin kalem-i kudret-i kitab-ı kainatta yazdığı ayatı tekviniyenin hengamındaki ihtizazat ve cevelanına” verilen isim aşağıdaki şıklardan hangisidir?
 1. Tahavvülat-ı zerrat
 2. Varlıkların vücuda gelmesi
 3. Atomların hareketleri
 4. Doğal hadiseler

 

 1. “Alem-i şehadetten ziyade alem-i gayba , zamanı halden ziyade mazi ve müstakbele , her şeyin vücud-u zahirisinden ziyade aslına nesline köklerine tohumlarına bakan kader-i ilahinin defteri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. Kitab-ı mübin
 2. İmam-ı mübin
 3. Kuran-ı hakim
 4. İlm-i Ezeli

 

 1. Aşağıdaki şıklardan hangisinde “Enbiyalar ve enbiya silsilesindeki asfiya ve evliyaların eneye bakışı” doğru olarak verilmiştir?
 1. Mana-i ismiyle
 2. Mahiyeti harfiyedir
 3. Gaye-i insaniyet
 4. Vazife-i beşer

 

 1. “Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmiş ise alem-i insaniyet parlak bir surette, bir saadet, bir hayat-ı içtimaiye geçirmiştir.” Cümlesinde konu edilen iki silsile aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. Silsile-i felsefe- Hikmet-i tabiyye
 2. Silsile-i hakikat- Diyanet-i ilmiye
 3. Silsile-i nübüvvet- silsile-i felsefe ve hikmet
 4. Silsile-i diyanet- felsefe-i tabiyye

 

 1. Bizler öyle bir Zatın sanatıyız ve hizmetkarlarıyız ki , bizim denizimiz olan semavatı,ve şeceremiz olan kainatı,
 2. Ve mesiregahımız olan nihayetsiz feza-i alemi,kabza-i tasarrufunda tutan bir vahid-i ehaddir.
 • Bizler donanma elektrik lambaları gibi onun kemal-i rububiyetini gösteren nurani şahitleriz ve saltanat-ı rububiyetini ilan eden ışıklı bürhanlarız .
 1. her bir taifemiz onun daire-i saltanatında, ulvi, süfli. Dünyevi, berzahi, uhrevi menzillerde haşmet-i saltanatını gösteren ve ziya veren nurani hizmetkarlarız.

 

Numaralanmış cümleler hangi sıra ile dizilirse aslına uygun olarak bir paragraf elde edilmiş olur?

 1. IV.I.II.
 2. II.III.IV.
 3. I.IV.III.
 4. III.I.II.

 

 1. Bediüzzamanın kendi dilinden “Herbirimiz kudret-i vahid-i ehadin birer mu’cizesi ve şecere-i hilkatin birer muntazam meyvesi ,ve vahdaniyetin birer münevver bürhanı ve melaikelerin birer menzili,birer tayyaresi,birer mescidi ve avalim-i ulviyenin birer lambası, birer güneşi,ve satanat-ı rububiyetin birer şahidi,ve feza-i alemin birer zineti,birer kasrı.birer çiçeği ve sema denizinin birer nurani balığı ve gökyüzünün birer güzel gözü olduğumuz.”diyerek konuşturduğu bu paragraftaki  varlıklar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. Nebatat taifesi
 2. Hayvanat taifesi
 3. Melaikeler taifesi
 4. Yıldızlar taifesi

 

 1. Otuzüçüncü Söz’deki “her menzilden, her tabakadan, her âlemden, her tâifeden, her ferdden, herşeyden, kendini gösterecek, yani vücudunu ve vahdetini bildirecek pencereler açmış. Her kalb içinde bir telefon bırakmış” diye ifade edilen kuvve aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. Latife-i Rabbaniye
 2. Kuvve- Şeheviye
 3. Kuvve-i Gadabiye
 4. Kuvve-i Akliye

 

 1. “topraktaki tohumların ve köklerin çok karışık olduğu halde hiç şaşırmayarak, bir sûrette sümbüllenmelerini ve vücudlarını temyiz ve tefrik etmek ve ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak ve çiçek ve meyvelere tefrik etmek ve hüceyrât-ı bedene karışık bir sûrette giden gıdâî maddeleri kemâl-i hikmetle ve kemâl-i mîzanla ayırıp tefrik etmek..”

Yukarıdaki paragrafın işaret ettiği cenab-ı hakkın fiilleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. İttihat ve tevhid
 2. İttifak ve tefrik
 3. İmtiyaz ve tefrik
 4. İmtiyaz ve tergib

 

 1. Aşağıdaki şıklardan hangisinde “Uluhiyet ve rububiyetin en kati ve daimi lazımı” doğru olarak verilmiştir?
 1. Kudret ve Hakimiyet
 2. Amiriyet ve Kibriya
 3. Vahdet ve İnfirad
 4. Azamet ve Haşmet

 

 1. Kur’an’daki anasır-ı esasiye ve Kur’an’ın takip ettiği maksatlar dörttür. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
 1. Tevhid
 2. Nübüvvet
 3. Adalet ve ibadet
 4. Muhabbet

 

 1. “Şu münkerat zamanında ve âdât-ı ecanibin istilâsı anında ve bid’aların kesreti vaktinde ve dalâletin tahribatı hengâmında, içtihat namıyla, kasr-ı İslâmiyet’ten yeni kapılar açıp duvarlarından muharriplerin girmesine vesile olacak delikler açmak, İslâmiyet’e cinayettir.”

Cümlesinde geçen “muharripler” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

 1. Muhabere edenler
 2. İslamı yıkmak isteyenler
 3. Çarpışanlar
 4. Devredenler

 

 1. Peygamberimizin miraç gecesi yaptığı yolculuk aşağıdaki şıklardan hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
 1. Mescidi nebevi-Mescid-i aaksa – sidret-‘l münteha kab-ı kavseyn
 2. Mescid-i Aksa- mescidi-i nebi-sidretü’l münteha kab-ı kavseyn
 3. Mescid-i haram-mescid-i Aksa- kab-ı kavseyn- sidretü’l münteha
 4. Mescid- haram-mescid-i aksa- sidretü’l münteha –kab-ı kavseyn

 

 1. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’an medeniyetinin toplum hayatındaki hedefi doğru olarak verilmiştir?
 1. Menfeat
 2. Teavün
 3. Fazilet ve rıza-i ilahi
 4. Cidal

 

 1. Kur’an, tüm ihtilallerin ve kötü ahlakın kaynağı olan “Sen çalış, ben yiyeyim” anlayışını aşağıdakilerden hangisi ile tedavi etmiştir?
 1. Vücub-u zekat
 2. Düstur-u teavün
 3. Teşrik-i mesai
 4. Hurmet-i riba

 

 1. Ben yalnız değilim. Eğer sikkemiz ve memuriyetimiz ve nizamatımız bir olan kan ordusundaki bütün emsalime malik olabilirsen;
 2. O küreyvat-ı hamra, yani yuvarlak kırmızı mevcut, ona hakikat lisanıyla ve hikmet-i ilahi dili ile der:
 • ve gösterebilirsen, belki senin davanda bir mana bulunabilir
 1. hem, gezdiğimiz ve kemal-i hikmetle istihdam olunduğumuz bütün hüceyrat-ı bedene malik olacak bir dakik hikmet ve azim kudret sende varsa göster

 

Otuz ikinci sözde geçen numaralanmış cümleler hangi sıra ile dizilirse anlamlı bir paragraf oluştururlar?

 1. III.III.IV
 2. III.I. II
 3. I.IV.III.
 4. I.II.IV

 

 1. Kur’anı kerim kendisine bir nazire  yani bir benzer getiremeyenlerin insani özelliklerini ve değerlerini kaybedeceklerini belirtmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?
 1. Haysiyet ve namusları
 2. İzzet ve dinleri
 3. Kıraat ve kitabetleri,
 4. Asabiyet ve şerefleri

 

 1. Ehl-i keşfe göre Kur’an- ı Kerimi özetleyen sure aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 2. Fatiha suresi
 3. Kadir Suresi
 4. Yasin suresi
 5. İhlas Suresi

 

 1. Bediüzzamanın “Miraç meselesi, erkân-ı imaniyenin usulünden sonra terettüp eden bir neticedir ve erkân-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkân-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhitlere karşı elbette bizzat ispat edilmez.” demesinin sebebi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. Çünkü peygambere inanmayan ve melâikeyi kabul etmeyen veya semavatın katlarını inkâr eden adamlara miraçtan bahsedilmez.
 2. Çünkü Allah’ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve / veya semavatın vücudunu kabul eden adamlara miraçtan bahsedilmez.
 3. Çünkü Allah’ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkâr eden adamlara miraçtan bahsedilmez.
 4. Çünkü Allah’ı bilen, peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabul eden veya semavatın vücudunu inkâr eden adamlara miraçtan bahsedilmez.

 

 1. Bediüzzaman’a göre manen terakki etmeyen avam içinde, “Ye’sin ve hüznün ilacı olan” doğru düşünce aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. İstikbal ve iyiliklerde kadere bakmak
 2. Maziyat ve musibetlerde kadere bakmak
 3. İstikbal ve musibetlerde kadere bakmak
 4. Maziyat ve hasenatta kadere bakmak

 

 1. Aşağıdaki şıklardan hangisi tercih edici bir sebep/irade olmaksızın aynı vasıflara sahip iki şeyden birini üstün tutmak tanımının karşılığını verir?
 1. Tercih bila müreccih
 2. Tereccüh bila müreccih
 3. Müreccih bila tercih
 4. Müreccih bila tereccüh

 

 1. Otuzuncu söze göre “adil hâkimler” “melek gibi melikler” silsile-i nübüvvetin hangi dalındaki meyveleridir?
 1. Kuvve-i –Dafia
 2. Kuvve-i –Cazibe
 3. Kuvve-i -Gadabiye
 4. Kuvve-i – Akliye

 

 1. Aşağıdaki şıklardan hangisinde çok şefkatli ve merhametli olan Cenab-ı hakkın musibetleri ve belaları yaratma sebepleri yanlış olarak verilmiştir?
 1. Atalet, yeknesaklık, tevakkuf gibi şeylerin şer ve çirkinliğini göstermek
 2. Zulumat-ı ademden uzaklaştırtarak hayatın tasaffisini sağlamak
 3. Nukuş-u esmanın güzelce yeniden yeniye gösterilmesini sağlamak
 4. Vucut ve hayat nurlarının tazelenmesini sağlamak

 

 1. Kadere iman eden bir öğrencinin sınav sonucuna doğru bakışı nasıl olmalıdır?
 1. İyimser olmalı,her aldığı nota sevinmelidir
 2. İyi nota sevinmeli, kötü nota kahrolmalıdır
 3. Her aldığı notu beğenmeyip daha çok çalışmalıdır
 4. İyi notu Allahtan kötü notu kendinden bilmelidir

 

 1. “Sabit ve daim olan levh-i mahfuz-u azamın daire mümkinatta yani mevt ve hayata vücut ve fenaya daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defleri yazar bozar bir tahtası hükmündeki sahife” tanımı aşağıdaki şıklardan hangisi için yapılmıştır?
 1. Hakikat-i zaman
 2. Hava sahifesi
 3. Alem-i Beka
 4. Alem-i Ahiret

 

 1. Ehl-i dalaletin, cehennem azabını hissetmemek için takındığı yaşama biçimi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. Elim bir korkuya düşmek
 2. Ölümü kabullenmek, ve ölüm sonrasına hazırlanmak
 3. Kabri cennet bahçesine açılan bir kapı kabul etmek
 4. Gaflet sarhoşluğuna dalmak

 

 1. Cehennem hakkında ‘’ neredeyse öfkeden parçalanacak’’ (Mülk/8) ayeti Kur’an’ın hangi makamında indirilmiş bir kelamdır?
 2. Makam-ı tergip ve teşvik
 3. Makam-ı zem ve zecr
 4. Makam-ı medih
 5. Makam-ı terhip ve tehdit

 

 1. Kur’an’a göre izdivacın asıl hikmeti ve gayesi hangi seçenekte verilmiştir?
 1. Tenasül içindir
 2. Kaza-i şehvet içindir
 3. Sevgi ve aşk alışverişinde bulunmak için
 4. Hayatı paylaşmak için

 

 1. Kur’anı kerime göre insanın ana rahmindeki  yaratılışının sıralanışı  hangi seçenekte sırasıyla  doğru olarak verilmiştir?
 1. Alaka-Mudga-Nutfe- Hilkat-i insaniye
 2. Mudga-alaka-Nutfe Hilkat-ı insaniye
 3. alaka- Nutfe-Mudga-Hilkati insaniye
 4. Nutfe-Alaka-Mudga-Hilkat-ı insaniye

 

 1. Seyyiatı ve kötülükleri isteyen ve icad edenler aşağıdaki şıklardan hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
 1. Rahmet-i ilahiye- kudret-i Rabbaniye
 2. Cüz-i ihtiyari- İlm-i,ilahiye
 3. Nefs-i insaniye- kudret-i rabbaniye
 4. Rahmet- ilahi- kudret-i insaniye

 

 1. Sebep ile müsebbebe ayrı ayrı birer kader tasavvur eden yanlış görüş hangi batıl mezhebe aittir?
 1. Cebriye mezhebi
 2. Mutezile mezhebi
 3. Kaderiye mezhebi
 4. Selefiye mezhebi

 

 1. “ Zerre kimin ise gezdiği bütün yerler onundur.”cümlesinin ihtiva ettiği sıfatlar aşağıdaki şıklardan hangisinde en doğru olarak verilmiştir?
 1. Rahmet ve hikmetini
 2. Kemal ve cemalini
 3. Vahdet ve ehadiyetini
 4. Celal ve haşmetini

 

 1. Eğer göklerde ve yerde Allahtan başka ilahlar olsaydı ikisi de harap olup giderdi (Enbiya suresi 22 ) ayetinin gerçek anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Bir yerde iki idareci birlikte bulunmaz çünkü işler karışır
 2. Kainatta şirk muhaldir. Her şey bir tek ilah tarafından yönetilir.
 3. Yaratılışta sebeplerin hiç bir tesiri olamaz
 4. Sebepler bir perde-i izzet olabilirler

  

 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın isbat makamında indirilmiş ayetlerden biridir?
 2. Çürümüş kemikleri kim diriltecek; sen de” kim bidayeten hayat vermiş ise o diriltecek”(Yasin)
 3. Sonra bütün bunların ardından kalbiniz yine katılaştı(Bakara)
 4. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? (Hucurat)
 5. İnsan üzerinden öyle bir devir geçti ki (İnsan )

 

 1. Esnam ne demektir?
 2. Orta, merkez
 3. Neticeler, sonuçlar
 4. Putlar
 5. Yüceltme

(14446)

Yorum(3)

YORUM YAZ

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir