İmanın Mahiyeti

10
0
Modül (öneri) No 25
Öğrenme Alanı (Temel konu) İman
Modül (Alt konu) İmanın Mahiyeti
Amaçlar İman kavramını tanımlar.

İmanın unsurlarından irade-i cüz’iyenin önemini ve rolünü anlar.

İmanın insana kazandırdığı kıymeti fark eder.

Süre 40 dk.
Seviye Orta Seviye
Yöntem ve Teknik-Etkinlik Vızıltı Grupları – Benzerlikler Farklılıklar
Materyal ve Teknoloji
İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci Öğrenme ve öğretme sürecinin ilk kısmında ilişkili metinler okutulur ve ilk konu amacı olan iman kavramı hakkında konuşmak üzere vızıltı grupları oluşturulur.

Vızıltı grupları:

VIZILTI GRUPLARI TEKNİĞİ

 Öğretmenin ders sunumundan sonra kullanılan kısa süreli tartışma gruplarıdır. Amacı üretkenliği geliştirmektir.

 Grupların öğrenci sayısı kadar konuşma süresi ile sınırlandığı tartışmadır (Vızıltı 22 = 2 öğrenci

2’şer dakika, Vızıltı 33 = 3 öğrenci 3’er dakika).

 Tartışma süresi 4 ile 36 dakika arasında sürebilir.

 Konu gruplar içinde sessizce tartışılıp sonuca varıldıktan sonra grup liderleri, sonuçları öğretmene

ve sınıfa yazılı veya sözlü olarak bildirilir.

 Sözlü etkileşim en üst düzeydedir.

 Öğrenciler tartışma kurallarını, başkalarının düşüncelerine saygı duymayı ve dinlemeyi öğrenirler.

 

Daha sonra ikinci konu kazanımına yönelik olarak “iman etmek ve inkar etmemek kavramlarının farkını” ifade edebilmek için Benzerlikler ve Farklılıklar adlı teknik kullanılır.

 

Benzerlikler Farklılıklar

Birbirine karışan kavramların olduğu kazanım durumlarında etkili olarak kullanılır. Bunu yaparken benzerlik listesi/tablosu ve farklılık listesi/ tablosu ayrı ayrı oluşturulur.

Örnek:

 Öğrenciler 4-5 kişilik gruplara ayrılır. Tek grup da olabilir.

 Gruplara ilişkili metinlerden araştırarak “inkar etmemek” ve “iman etmek” isimlerinin benzerlik ve farklılıklarını bulmaları istenir.

 Gruplar benzerlik ve farklılıkları listelerler.

 Gruplar yazdıklarını uygun yollarla paylaşırlar. Sunum, pano vb.

Ölçme ve Değerlendirme Ders grubu iman kavramı hakkında kavram haritası hazırlar ve yapılan çalışma bu yolla değerlendirilir.
İlişkili metinler İMAN NEDİR?

İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hâsıl olan bir nurdur.

[…]

İman, Sa’d-ı Taftazânî’nin tefsirine göre, “Cenab-ı Hakkın, istediği kulunun kalbine, cüz-i ihtiyârının sarfından sonra ilkà ettiği bir nurdur” denilmiştir.

Öyle ise iman, Şems-i Ezelî’den vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki, vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır. Ve bu sayede, bütün kâinatla bir ünsiyet, bir emniyet peyda olur ve her şeyle kesb-i muarefe eder. Ve insanın kalbinde öyle bir kuvve-i maneviye husule gelir ki, insan, o kuvvetle her musibete, her hâdiseye karşı mukavemet edebilir. Ve öyle bir vüs’at ve genişlik verir ki, insan o vüs’atle geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir.

Ve keza, iman, Şems-i Ezelî’den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi, saadet-i ebediyeden de bir parıltıdır. Ve o parıltı ile, vicdanında bulunan bütün emel ve istidatlarının tohumları, bir Şecere-i Tuba gibi, neşv ü nemaya başlar, ebed memleketine doğru hareket eder, gider.

(İşârâtü’l-İ’câz, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2022, s. 273)

***

“Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemâlât-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilî ve bürhanlı marifet-i kudsiyedir” diye ehl-i hakikat ittifak etmişler.

(Emirdağ Lahikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2021, 62. Mektup, s. 134)

***

İman insanı Sâni-i Zülcelâl’ine nisbet ediyor. İman bir intisâbdır. Öyle ise, insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı İlâhiye ve nukuş-u esma-i Rabbaniye itibarıyla bir kıymet alır. Küfür, o nisbeti kat’ eder. O kat’dan sanat-ı Rabbaniye gizlenir, kıymeti dahi yalnız madde itibarıyla olur.

(Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2023, s. 347)

(10)

YORUM YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir