ANASAYFA ORTA SEVİYE Hürriyet-İman İlişkisi

Hürriyet-İman İlişkisi

14
0
Modül (öneri) No 10
Öğrenme Alanı (Temel konu) Hürriyet
Modül (Alt konu) Hürriyet-İman İlişkisi
Amaçlar Hürriyet-i şer’iyyeyi tanımlar.

Hürriyetin iman ile ilişkisini kurar.

Süre 40 dk.
Seviye Orta Seviye
Yöntem ve Teknik-Etkinlik Örnekleme (günlük hayattan), örnek olay metodu, beyin fırtınası, oyunlaştırma, soru-cevap, kart oluşturma
Materyal ve Teknoloji Oyunlaştırmada kullanılacak kostümler.
İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci I.ÖRNEK OLAY

1.Talebelere hür olmaktan ne anlıyorsunuz sorusu sorulur?

2.Sizce hür olmak her şeyi yapmak mıdır?

3.Kendi hürriyetimiz ile başkasının hürriyeti eşit midir? Soruları cevaplatılır, sonra metinleri okumaları sağlanır.

4.Talebeler gruplara ayrılır.

5. Gruplar aynı sınıfı paylaşan öğrenciler olarak hazırlanır. Birinci grup diğer grubu rahatsız eder, haklarına saygı göstermez.

6.Haksılığa uğrayan grup haklarını korumaya çalışır, hürriyetin sınırsız olmadığını; “Hürriyet-i umumî, efrâdın zerrât-ı hürriyâtının muhassalıdır. Hürriyetin şeni odur ki, ne nefsine, ne gayrıya zararı dokunmasın” prensiplerini hatırlatır.

II. OYUNLAŞTIRMA

1. Bediüzzaman’ın hayat kesitleri üzerinden hürriyet mücadelesi konusunda talebelere bilgiler paylaşılır.

2. Bir talebe Bediüzzaman rolünü üstlenir. Bediüzzaman’ın mahkemede sarığını çıkarmaması ve namaz vakti girdiğinde namazı eda ettiği sahneler oyunlaştırılır.

3.İnsanın hür olduğu halde yine de Abdullah oluşu yaşatılarak fark ettirilir.

4. Bediüzzaman’ın Rus kumandanına karşı ayağa kalkmaması hadisesi hürriyet ve iman cihetiyle kısaca yaşatılarak işlenir.

5.Ankara valisinin Bediüzzaman’ın başından sarığını almak istemesine karşı Bediüzzaman’ın gösterdiği tavır sergilenir.

6. Ankara’da mecliste namaz beyannamesi neticesinde Bediüzzaman’ın gösterdiği tavır ve şecaatin iman ve hürriyet noktasında önemi yaşatılarak gösterilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme 1.Bediüzzaman’ın iman ve hürriyet düşüncelerinden siz kendi hayatınıza neler çıkardınız?

2. İki grup üzerinde iman ve hürriyet kavramları üzerinde beyin fırtınası yaptırılır.

3. “İman, hürriyet, ubudiyet, istibdat, kulluk, ibadet, şecaat, hak, adalet, eşitlik” kelimeleri ile kartlar oluşturulur. Her talebe çektiği kart ile ilgili düşüncelerini söyler.

İlişkili metinler Sual: Şimdi hürriyet bahsini sual edeceğiz. Nedir şu hürriyet ki, o kadar tevilât onda birbiriyle çekişiyorlar? Ve hakkında acip, garip rüyalar görülür?
Cevap: Yirmi seneden beri onu, hattâ rüyalarda takip eden ve o sevda ile herşeyi terk eden birisi, size güzel cevap verebilir.
Sual: Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hattâ âdetâ hürriyette insan her ne sefahet ve rezalet işlerse, başkasına zarar vermemek şartıyla birşey denilmez, diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir?
Cevap: Öyleleri hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini ilân ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira, nâzenin hürriyet, âdâb-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lâzımdır. Yoksa, sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır. Nefs-i emmâreye esir olmaktır.
Hürriyet-i umumî, efrâdın zerrât-ı hürriyâtının muhassalıdır. Hürriyetin şeni odur ki, ne nefsine, ne gayrıya zararı dokunmasın (münazarat say.177 yeni asya neşriyat)”Belki hürriyet budur ki: Kanun-u adalet ve tedipten başka, hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukûku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı meşruasında şâhâne serbest olsun “Allah’ı bırakıp da birbirimizi rab edinmeyelim. “nehyinin sırrına mazhar olsun. ” ( Münazarat.2007,s:138,39)

”Hürriyetin kemâli, firavunluk taslamamak ve başkasının hürriyetini hafife almamaktır. ” (ESDE, Münazarat,S.177)

”Şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd eden hürriyet-i şer’iyedir ki, o hürriyet-i şer’iye, âdâb-ı şer’iye ile süslenip garp medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatı atmaktır. ” (Hutbe-i Şâmiye,1996,s:66)

İmandan gelen hürriyet-i şer’iye iki esası emreder:
1.Yani, İman bunu iktiza ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile başkasını tenzil etmemek ve zillete düşürmemek ve zâlimlere tezellül etmemek… Allah’a hakikî abd olan, başkalara abd olamaz.
2.Birbirinizi, Allah’tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani, Allah’ı tanımayan, herşeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, başına musallat eder. ” (Hutbe-i Şâmiye,1996,s:66) “Evet, hürriyet-i şer’iye Cenab-ı Hakkın Rahman, Rahîm tecellîsiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır. (Hutbe-i Şâmiye,1996,s:67)

“Asıl mü’min hakkıyla hürdür. Sâni-i Âleme abd ve hizmetkâr olan, halka tezellüle tenezzül etmemek gerektir. Demek, ne kadar imâna kuvvet verilse, hürriyet de o kadar kuvvet bulur. ” (Hutbe-i Şâmiye,1996,s:103)
İnsandaki şehamet-i imaniye şefkatle cihazlanmıştır. Şefkat ise bütün mahlûkata acımak ve onların hak ve hukûklarını korumayı gerektirir. “Yani tezellül etmemek, haksızlara, zâlimlere zillet göstermemek, mazlumları da zelil etmemek. Yani, hürriyet-i şer’iyenin esasları olan müstebitlere dalkavukluk etmemek ve biçarelere tahakküm ve tekebbür etmemektir. ” (Hutbe-i Şâmiye,1996,s:41)

 

(14)

YORUM YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir